CPR Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac - Ferrol

O colexio

Política de privacidade

  1. Política de privacidade

Colexio Santa Juana de Lestonnac informa os usuarios do sitio web sobre o seu política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación ou solicitude de información a través deste sitio web, así como dos datos persoais de que dispoña Colexio Santa Juana de Lestonnac solicitados por calquera outro medio ou motivo.

Neste sentido, Colexio Santa Juana de Lestonnac garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida no Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 e a Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantías de Dereitos Dixitais e manifesta o seu compromiso coa confidencialidade e seguridade dos datos.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO:

Colexio Santa Juana de Lestonnac

Domicilio: C/ Nai Lestonnac S/n

Poboación: Ferrol

CP: 15406

Provincia: A Coruña

Telf: 981311449

Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos: administracion@lestonnacferrol.org

  1. Recollida, finalidade e tratamentos de datos

Colexio Santa Juana de Lestonnac ten o deber de informar os usuarios do seu sitio web acerca da recollida de datos de carácter persoal que poden levar a cabo, ben sexa mediante o envío dun correo electrónico ou ao cumprimentar os formularios incluídos no sitio web. Neste sentido, Colexio Santa Juana de Lestonnac será considerada como Responsable do tratamento dos datos solicitados mediante os medios anteriormente descritos.

Á súa vez, Colexio Santa Juana de Lestonnac informa os usuarios de que a finalidade do tratamento dos datos solicitados contempla: A atención de solicitudes realizadas polos usuarios, a inclusión na axenda de contactos, a prestación de servizos e a xestión da relación comercial, así como o envío de informacións que teñan relación co servizo recibido.

Os seus datos serán debidamente conservados e protexidos contra perda ou alteración da de información e accesos non autorizados mentres exista a relación comercial e, unha vez finalizada a mesma, durante o tempo necesario ata a prescrición de responsabilidades, salvo que vostede indíquenos o contrario e sempre que a normativa vixente permita a supresión dos datos.

  1. Comunicación de información a terceiros

Colexio Santa Juana de Lestonnac informa os usuarios de que os seus datos persoais non serán cedidos nin comunicados a terceiras organizacións, coa condición de que dita cesión de datos este amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento o cal sería debidamente contratado con todas as garantías que establece o Regulamento Xeral (UE) 2016/679.

  1. Dereitos dos usuarios

O Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal (UE) 2016/679, concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais.

Como sexa que os datos do usuario son obxecto de tratamento ou son conservados por parte de Colexio Santa Juana de Lestonnac. Os usuarios poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e limitación do tratamento #de acordo con o previsto na normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais.

Para facer uso do exercicio destes dereitos, o usuario deberá dirixirse mediante comunicación escrita á seguinte dirección: Colexio Santa Juana de Lestonnac, Rúa: C/ Nai Lestonnac S/n CP: 15406 . Poboación: Ferrol. Provincia: A Coruña, ou enviando un correo electrónico a: administracion@lestonnacferrol.org, achegando fotocopia da documentación que acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte) en ambos os casos.

Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, o domicilio e os datos acreditativos e a petición de solicitude do dereito que desexe exercer.

O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario, o seu herdeiro ou por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado, aceptación da herdanza ou poderes.

Tamén lle informamos que pode presentar unha reclamación diante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que foron vulnerados os seus dereitos.

Admisións