Ed. Primaria

A educación primaria é unha etapa educativa que ten carácter obrigatorio e gratuíto. Comprende seis cursos académicos que se organizarán en áreas con carácter global e integrador, e se cursarán ordinariamente entre os seis e os doce anos de idade.

Os fins da ed. Primaria son os seguintes:

1. Proporcionarlles a todos os nenos e nenas unha educación que permita afianzar o seu desenvolvemento persoal e o seu propio benestar, adquirir as habilidades culturais básicas relativas á expresión e comprensión oral, á lectura, á escritura e ao cálculo, ao sentido artístico, á creatividade e á afectividade, así como desenvolver habilidades sociais e hábitos de traballo.

2. A acción educativa nesta etapa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de traballo.

O noso colexio imparte conta na actualidade con unha clase por curso para 1º, 2º, 3º, e dúas para 4º, 5º e 6º, todos eles concertados.

Posee ademáis dúas aulas de educación Especial.

Plurilingüe:

•       Plástica en Inglés

•       Grupo de sección bilingüe