Solicita información

Innovación

Educación Competencial

Desexamos que os nosos alumnos Aprendan a aprender para toda a vida, e fágase real unha liña pedagóxica do noso Proxecto Educativo:»Cabezas ben feitas máis que ben cheas«.

No noso colexio desenvolvemos as distintas capacidades, intelixencias e competencias dos nosos alumnos.

A educación por competencias pretende a integración do coñecemento buscando que as aprendizaxes sexan máis funcionais, aplíquense a distintos contextos e sexan transferibles.

Potenciamos a autonomía, a autorregulación, a motivación por aprender, o coñecemento interdisciplinar, a experimentación, a cultura de pensamento….

Facémolo a través de programacións diferentes: unidades didácticas, proxectos, talleres, metodoloxías activas… tendo en conta a heteroxeneidade dos grupos, a importancia da avaliación na aprendizaxe, o acompañamento…

Metodoloxías Activas

A personalización é unha das nosas sinais de identidade. Desde ela o alumno é centro do proceso de ensino-aprendizaxe. Entendemos que para iso, os educadores da Compañía de María educan desde unha «Relación que acompaña, integra e fai medrar«.

O proceso de ensino-aprendizaxe desenvólvese nas nosas aulas de moi diferente maneira tendo sempre como protagonista do mesmo ao alumno.

Este estilo de ensino-aprendizaxe permite que o alumnado despregue destrezas da vida real e aprenda enfrontándose a problemas e desafíos.

As nosas programacións desenvolven nos nosos alumnos as distintas capacidades, competencias e intelixencias. Buscamos promover o razoamento crítico, a creatividade, desenvolver unha visión holística da realidade, estimular a autorregulación da aprendizaxe, adquirir o hábito para o traballo en equipo, a capacidade para aprender a aprender e a habilidade para enfrontarse aos problemas e toma de decisións.

Proxecto Lingüístico

Desde unha educación aberta ao mundo impulsamos a liña pedagóxica do noso Proxecto Educativo»Educar na vida e para a vida«.

Vemos a aprendizaxe dos idiomas desde o desenvolvemento da competencia lingüística, unha competencia que estrutura o pensamento e é clave para o desenvolvemento doutras aprendizaxes.

Desenvolvemos as destrezas necesarias para que os nosos alumnos ábranse ao mundo e afronten a globalización na que vivimos.

Traballo cooperativo

Cando falamos de aprendizaxe cooperativa, debemos facelo entendéndoo como unha metodoloxía activa que ten como finalidade a aprendizaxe en grupo, a inclusión de todo o alumnado e a súa autonomía persoal.

En España un dos máximos expoñentes da aprendizaxe cooperativa en España é Pere Pujolàs (Grupo de Investigación sobre a Atención á Diversidade ( GRAD) da Universitat de Vic) e o seu programa Cooperar para Aprender/Aprender a Cooperar ( CA/AC). Varios profesores do noso colexio recibiron formación a través da Compañía de María polo equipo da Universitat de Vic e son eles os encargados de formar ao resto do profesorado neste ámbito.

Para facervos unha idea do programa podedes acceder á seguinte ligazón.

Educación da Interioridade

A Educación do ser foi unha constante na nosa educación. Santa Xoana de Lestonnac, desde moi nova, na súa vida escoitou “Non deixes apagar a chama”. Esta expresión foi como un mantra para nós.

A interioridade é ese espazo no que se integra o corporal, cos pensamentos, sentimentos, crenzas e emocións para sentirnos seres unificados.

Coidamos a dimensión interior de toda a Comunidade Educativa, xa que pensamos que o que nos pasa por dentro, no noso mundo interior, é moi importante para o correcto desenvolvemento de todas as dimensións da persoa.

O “Proxecto i” de Educación da Interioridade está presente en todos os colexios. É un proxecto que parte da vivencia persoal, para que no día a día do colexio e na forma de educar intégrense prácticas educativas de respiración, relaxación, silencio, xestos, apertura á transcendencia…que nos fagan ser máis conscientes da dimensión interior das persoas.

Educación para o Desenvolvemento

Educamos persoas, cambiamos o mundo. Para iso necesitamos»Educar na vida e para a vida«.

FISC, a ONGD da Compañía de María, posibilita a proxección social e permítenos vivir a solidariedade e o compromiso máis aló das aulas.

A responsabilidade social e ambiental están moi presentes na nosa forma de educar, orientada ao ben común das persoas, da humanidade e do planeta no que vivimos.

A través do proxecto de Educación para o Desenvolvemento e estratexias competenciais e metodolóxicas implicámonos activamente na construción dun mundo máis humano e habitable.

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.