Solicita información

Carácter propio

O Colexio Lestonnac ofrece ao seu alumnado unha educación completa de acordo cos principios que se resumen a continuación, nun clima de liberdade e responsabilidade persoal.

Unha escola aberta

O Lestonnac College está aberto a calquera persoa que queira o tipo de educación que ofrece, sen discriminación algunha por razóns ideolóxicas, relixiosas, sociais, económicas, etc.

Escola e familia xuntos

A educación é unha responsabilidade e un dereito irrenunciable dos pais, cos que o Colegio Lestonnac colabora, sen substituílos, na educación dos seus fillos. Os pais dos alumnos aceptan libremente a natureza da escola cando solicitan praza para os seus fillos.
Para que a acción educativa sexa efectiva é importante que haxa harmonía entre a educación que recibe o alumnado nas súas familias e a que se imparte na escola. Por iso, foméntase unha estreita colaboración cos pais e nais do alumnado, e axúdaselles a mellorar o seu traballo como primeiros educadores dos seus fillos.
Os distintos niveis e ciclos das ensinanzas teñen o desenvolvemento e os contidos académicos esixidos pola lexislación vixente, e compleméntanse coas actividades oportunas, para garantir unha formación completa, que atenda aos aspectos humanos, espirituales, cívicos, artísticos, sociais, deportivos. etc.

Fe cristiana

A Escola Lestonnac, polo espírito que a anima, e sempre co maior respecto pola liberdade de cada un, promove entre os membros da comunidade educativa unha formación inspirada nos principios da fe cristiá, de acordo coas ensinanzas da Igrexa católica.

Formamos persoas unha a unha

A Escola Lestonnac ofrece unha educación personalizada a todo o alumnado, para que cada un alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades, forme o seu propio criterio e poida tomar as súas decisións con liberdade e responsabilidade. Todo o alumnado recibe asesoramento individualizado dun titor persoal, quen tamén mantén entrevistas periódicas cos pais para definir conxuntamente os obxectivos educativos. Preténdese que cada alumno, coa axuda dos seus pais e profesores, defina e desenvolva o seu propio proxecto de mellora persoal. O titor axuda a que cada alumno se coñeza a si mesmo, a facer un bo uso da súa liberdade, a esforzarse por mellorar o seu rendemento académico e a súa vida escolar e familiar.
Correspóndelle á dirección do centro o desenvolvemento e organización das actividades docentes e formativas, debendo velar por que toda a comunidade educativa contribúa a desenvolver o proxecto educativo que, nas súas liñas xerais, se esixe pola súa propia natureza, e que teñan libremente escollido.

Traballo en equipo

A tarefa educativa e docente do profesorado desenvólvese de acordo cos principios que inspiran o labor educativo da Escola Lestonnac, así como coa organización académica e escolar prevista pola dirección do centro.

O Colexio Lestonnac organiza os cursos e actividades adecuados para a formación permanente do profesorado e demais persoal do centro.

O traballo do persoal non docente é un complemento importante para o bo funcionamento de cada centro. Por iso, comprométense voluntaria e responsablemente a colaborar cos principios que inspiran o propio carácter do centro.

Preguntas frecuentes

Que nos identifica no Colexio Lestonnac?

Somos un colexio que pertence á Rede Educativa Arenales. Aquí buscamos a excelencia académica, pero tamén a excelencia humana, porque unha boa persoa adoita ser un bo profesional. Por iso o respecto aos demais, a un mesmo, ao traballo ben feito, son valores humanos e cristiáns que inculcamos no noso alumnado da man dos seus pais. Temos o ambicioso obxectivo de servir á sociedade, ás familias e ao alumnado.

Que aporta que o Colexio Lestonnac pertenza a Arenales Red Educativa?

Lestonnac é a primeira escola da Rede Educativa Arenales. Nestes momentos a rede está formada por máis de 28 centros educativos distribuídos por todo o mundo. Todos eles asumen un modelo de competencias e valores denominado IAM (Innovación, Autonomía, Mentoría). Do mesmo xeito que incorpora o código de boas prácticas, o regulamento de réxime interior e o plan de igualdade. Todos eles documentos que teñen a súa orixe en anos de experiencia e que buscan garantir a equidade, a inclusión e a igualdade.

Cal é o modelo IAM?

IAM é un programa de transformación co que buscamos ser centros educativos punteiros no século XXI. Este programa divídese en tres eixos principais: Innovación: buscamos ser unha organización aberta en comunicación permanente co mundo no que vivimos. Autonomía: axudamos a cada un dos nosos alumnos a tomar o control da súa vida, a ser persoas autónomas. Mentoría: cada un é protagonista da súa propia educación e, ao mesmo tempo, colabora na dos demais.

Como se aplica o programa IAM no Colexio Lestonnac

Innovación: A través da iniciativa iPad conséguese a integración da tecnoloxía na educación. Así como un plan de desenvolvemento curricular dixital «Mobile Learning» en todas as etapas. Autonomía: Promovemos a educación en habilidades blandas: o desenvolvemento de falar en público, habilidades de liderado, desenvolvemento do pensamento emocional, pensamento creativo e primeiros auxilios, etc. Mentoring: A través de titorías persoais entre o profesor e o alumno, para axudarlles a coñecerse mellor a si mesmos, a desenvolver habilidades sociais, a aproveitar os seus talentos, a forxar a súa autoestima e a ser felices de forma independente.

Solicita información

Temos as nosas portas abertas para ti: queremos coñecerte, mostrarche as instalacións e mostrarche o proxecto educativo, para iso enche o formulario e agenda unha visita ou pregúntanos que queres.